Regler om Tandvårdförsäkringen

Ersättning utbetalas endast för tandvård utförd av legitimerad tandläkare eller profylaxpersonal anslutna till tandvårdsförsäkringen.
• Endast för sådan tandvård som regleras i tandvårdstaxan ersättes med 50% av patientavgiften. Dock ej ”kosmetisk” behandling.
• Endast personal anställda vid Samhall AB mek verkstäder i Lycksele och Dorotea äger rätt att bli medlem i 50-kronan.
• För medlemskap i 50-kronan gäller att anmälan om inträde måste ske inom en månad räknat från första anställningsdagen. Under förutsättning att så sker börjar medlemskapet att gälla 6 månader efter det att tillsvidareanställningen påbörjas.
• För nyanställd person som tackar nej till erbjudandet om medlemskap i 50-konan och som senare ansöker om inträde gäller en karenstid på 24 månader räknat från inträdesdatum innan ersättning utbetalas.
• Utträde ur 50-kronan räknas från den dag då anmälan om utträde görs eller anställning upphör. Ingen återbetalning av innestående pengar kommer då att ske.
• För person som på egen begäran utträder ur 50-kronan och som senare på nytt ansöker om inträde gäller en karenstid på 60 månader räknat från inträdesdatum innan ersättnng utbetalas.
• Avgift för medlemskap är 75 kr per månad. Avgiften inbetalas via överföring till 50kr-kontot från ditt lönekonto .Vid långtidsfrånvaro t ex utslussning dras avgiften som vanligt. Om någon vill avsluta medlemskapet behöver man bara anmäla detta till bank och till person utsedd att sköta 50kr-kontot. Person som slussas ut har rätt att vara med under sin återanställningstid, 12 månader.
• Person som slussas ut till ny arbetsgivare har rätt att vara kvar i 50-
Kronan så länge som återanställningstiden gäller, alltså max
12 månader. Han/hon måste själv se till att den månatliga
betalningen fortsätter till 50-kronans konto.
Samma gäller för den som börjar på annan Samhall-enhet som ej
har 50- kronan.

Ovanstående regelverk för medlemskap i 50-kronan gäller till vidare. Ändringar kan endast genomföras efter beslut av medlemmarna i 50-kronan. Skulle t ex tandvårdsförsäkringen ändras så att den liknar sjukvårdens, kommer vi att ta upp det ändrade läget i möte för 50-kronans medlemmar, och pengar som finns på kontot delas mellan medlemmarna och avslutas.
Vi ber Er observera ovanstående villkor för medlemskap i 50-kronan. Det innebär nämligen att den som nu reserverar sig och väljer att stå utanför, men senare ångrar sig, får räkna med en karenstid på 24 månader räknat från inträdesdatum innan ersättning utbetalas. För den som går med direkt måste vi ha en inkörningstid på sex månader för att få ihop en startbuffert, innan vi kan börja betala ut pengar till 50-kronans medlemmar.
Återbesök till tandläkaren kräver att ni begär ett kostnadsförslag
för att få ta del av försäkringen utan dröjsmål.
Ett tak för tandvårdskostnaden på 10000 kr/ år. (D.v.s maximal återbetalning blir 5000 kr) överskjutande kostnad betalar man själv.

UTBETALNING FRÅN 50 KR-KONTOT

Återbetalning sker mot uppvisande av kvitto direkt till ditt konto eller kontant i din hand.
Ni som läser detta regelverk kanske vill prova på er arbetsplats ni får gärna fråga om ni undrar om något.

Kommentera